SEO öndürijiligiňizi seljermegiň we şol maglumatlary Google-da has ýokary derejä çykarmak üçin alty usulIlkinji bäş organiki netijeler bilen , Google-yň basylmagynyň takmynan 70 göterimine buýruk berýär . SEO analitikasyna giňişleýin düşünmek zerur. Semaltyň gurallaryny ulanmak size ol ýere barmaga kömek eder, nämä seredýändigiňizi we size nähili peýda getirýändigini bilmek zerurdyr.

Aşakda, SEO-a düşünmek üçin ulanyp boljak alty zadyň üstünden bararys. Mowzuga düşünmek bilen web sahypaňyzy gözleg mümkinçiliginiň özüne kömek edip biljek derejä çykaryp bilersiňiz. Allhli zady öz içine alýan sanaw däl, ýöne nädip başlamalydygyňyza berk düşüner.
  • Sözbaşylaryňyzy barlaň.
  • Meta düşündirişleriňizi üýtgediň.
  • Bäsdeşleriňiziň mazmunyna serediň.
  • Ulanylýan açar sözleri barlaň.
  • Semalt-yň mugt web analizatoryny ulanyň.
  • SEO kampaniýasyna maýa goýuň.

Sözbaşylaryňyzy barlaň


Mazmun önümçiliginiň ilkinji günlerinden başlap sözbaşy hemişe ýokary derejäni saklaýar. H2 we H3 atlaryňyzy ýerlikli ulanmak, tebigy okalýan formaty üpjün edýär. Okalmagyny üpjün etmek üçin olary degişli ýerlere sepiň. Bu amal okyjylary galmaga höweslendirer we web sahypasyny gözleg motorlarynda has ýokary derejä çykarar.

Diňe bu usulyň SEO-a gönüden-göni täsiri bolmaz. Thisöne muny degişli açar sözler bilen birleşdireniňde, okyjylar seni tapyp, ýapyşarlar. Okamak aňsat bolsa web sahypasyna seretmegi dowam etdirersiňiz.

Erazgylaryňyzy üýtgedeniňizde, blog ýazgylaryňyzy kitap ýaly pikirlenmäge synanyşyň. H1 siziň adyňyz bolmaly we okyjylara isleýän zatlaryny habar bermeli. Aşakdaky sözbaşy bilen, meniň iki teklibim bar.

Birinji wariant, adyňyzyň soňuna gönükdirilen peýdaly sözlem hökmünde sözbaşyňyzy goşmakdyr. Ikinji wariant, mowzugy jikme-jik düşündirýän subtitr bilen giriş girizmekdir. Ikinji wariant, okyjyny pikiri ýeňilleşdirýär, birinji warianty dogry bolýar. Muny etmegiň dogry ýoly ýok, şonuň üçin peýdaly bir zat tapýançaňyz oýnaň.

Meta düşündirişleriňizi üýtgediň

Web sahypaňyzyň iň ähmiýet berilmedik bölümlerinden biri, meta beýanydyr. Köp adamlar meta beýanynyň her sahypada bardygyny bilenoklar. Muňa eýe bolmak bilen, bir sahypa ýa-da makala reýtingine has ýokary mümkinçilik bar.

Bu sahypa adamlary web sahypaňyzyň beýleki bölümlerine alyp barar, şol ýerde hyzmatlaryňyzdan peýdalanyp bilerler. Google-da meta düşündiriş sahypanyň baglanyşyk gözleg sözüniň aşagynda. Surat mysaly üçin aşakda serediň.

SEO nukdaýnazaryndan, meta beýanyna degişli açar sözleri goýmak gözleg motorlarynda tertipleşdirmegiň ajaýyp usulydyr. Bu düşündirişdäki sözler SEO-yňyza kömek etmese-de, okyja basmazdan ozal nämä garaşmalydygy barada düşünje berer. Meta düşündirişiniň bolmazlygy biderek pursat.

Meta düşündirişleriňizi döredeniňizde, zatlary gysga we gönümel saklamaga synanyşyň. Adamlara bu düşündirişiň içinde näme etmelidigini aýdýan herekete (CTA) jaň ediň. Adaty usul, ony 150 simwoldan aşakda saklamakdyr.

Bäsdeşleriňiziň mazmunyna serediň

Mazmunyna seredeniňde açar sözleri, mazmuny we formaty göz öňünde tut. Bu pikir, olaryň görnüşini ogurlamak däl. Maksadyňyz mazmuny boýunça gowulaşmaly.

Mysal üçin, kiçi aýakgap kompaniýasy üçin mazmun döredýän marketing agenti bolsaňyz, ýagdaýyňyzdaky adamlaryň näme edýändigini synlamak islärsiňiz. Maksatly diňleýjileriňizi özüne çekýän mazmun döretmek isleýärsiňiz. Mysal üçin, Zappos stili we hili nygtaýan ýaş ululary nyşana alýar.

Aýakgap kompaniýaňyz bäsleşmek islese, ahyrky maksat Zappos ýaly bir kompaniýadan öňe geçmek bolar. Şeýle-de bolsa, başlangyç edeniňizde, özüňiz ýaly bir zat edýän we eýýäm tendensiýa görä gowulaşýan mazmun öndürýän beýleki kompaniýalary tapmaly. Mysal üçin, ýokary kontrastly aýakgaplar stiline gaýdyp gelse, “ýokary kontrastly aýakgap” açar sözüni nyşana alarsyňyz.

Olary nädip arassalamalydygy, haýsy balak bilen gidýändigi, haýsy köýnek bilen gidýändigi we olary baky nädip dowam etdirmelidigi barada görkezmeleri öz içine alýan köp sanly makalalar ýazarsyňyz. Ikiňizem sanaw ýazgysyny etseňiz, siziň wezipäňiz özlerinden has ýokary sözbaşy we mazmun düzmek bolar. Mukdaryna seretseň, üçüsi altyňa deň bolmaly.

Ulanylýan açar sözleri barlaň

Bu mowzuk öňki ýazgymyzyň dowamydyr, ýöne sözbaşyňyzdaky we mazmunyňyzdaky nädogry açar sözler nädogry märekäni özüne çekip biler. Öňdäki mysaldan peýdalanyp, aýakgap nyşana alýan blog öndürýän bolsaňyz, köýnek gözleýän birini islemeýärsiňiz. “Softumşak poliester” açar sözüň tendensiýasy aýakgap kompaniýaňyza kän bir kömek edip bilmez.

Şeýle hem, ulanýan açar sözleriňiz gaty bäsdeş bolup biler. Kiçi kompaniýalar üçin az täsir eden açar sözleri nyşana almaly bolup bilerler. Beýleki 300 müň kompaniýa şol bir zady etmek islese, “täze aýakgap” synap görmäge we tertipleşdirmäge kömek etmeýär. Aşakdaky kompaniýalaryň köpüsi belli, ygtybarly markalar.
Şu günler görýän erbet endigim, "açar söz doldurmak". Açar sözleri doldurmak, Google-yň hereketlendirijisi derejesini almak üçin blogda gözlenýän sözleri köpeltmäge synanyşýar. Bu strategiýadaky mesele, Google-yň AI bu meseläni ykrar etmegidir. Açar sözleri doldurmaga synanyşýanlar ýokary derejä eýe bolmazlar.

Açar sözleriň nähili işleýändigi barada umumy düşünje almak üçin diňe google ulanyp bilersiňiz. Adamlary web sahypaňyza getirer öýdýän termini gözläp, beýleki söz web sahypasynyň bu söz üçin nämäni düzýändigini tapyp bilersiňiz. Şol web sahypalary siziň ýeriňizde bolsa, onda dogry açar söz bar. Şol açar söze zatlar goşmak bilen mowzugy gysgaldyp bilersiňiz.

Semaltyň mugt web sahypasynyň analizatoryny ulanyň

Web sahypalary, ilkinji ösüşden soň, elbetde, dürli meseleler bar. Baglanyşyk baglanyşyklary, gaty köp gönükdirmeler, pes optimizasiýa bolup biler we ýüklemäge haýal bolup biler. “Semalt” -yň mugt web sahypasy analizçisi bu meseleleri ýüze çykarmaga synanyşýar.

Web sahypasy seljeriş guraly, ozal aýdyp geçen köp aladalarymyzy birleşdirmek üçin zerur gurallary berýär, ýöne hemmesi bir bukjada. Bu aýratynlyk üçin web sahypaňyzyň nirededigi barada düşünje almak üçin pul tölemeli däl. Şeýle-de bolsa, hünärmen bolmadyklar SEO kampaniýasyny göz öňünde tutmalydyrlar.

Dogry derňew guraly bilen, web sahypaňyza haýsy basylmagyň öwrülişige sebäp bolýandygyna we haýsy açar sözleriň sahypaňyza traffigi artdyrýandygyna düşünip bilersiňiz. Ikisi hem dürli sebäplere görä peýdaly bolsa-da, SEO kampaniýanyňyzyň maksady satuwy köpeltmek bolsa, gelýänleri özüne çekýän açar söz islemersiňiz. Bu pikir, ösmegimize kömek etjek kampaniýa maýa goýmagy saýlap, indiki mowzugymyza getirýär.

SEO kampaniýasyna maýa goýuň

SEO- nyň esaslaryny öwrenmäge kömek etjek dürli çeşmeler bar. Theöne mowzugy öwrenmek üçin köp sanly wagt gerek bolup biler. Müşderi bilen ýüzbe-ýüz bolmaly kiçijik bir işiňiz bar bolsa esasanam dogry. Web sahypaňyzyň nädip tertipleşdirilip bilinjekdigini öwrenmek üçin şol wagt sarp etseňiz, satuw edip bilmersiňiz.

Bu ugurdaky bilimleriňizi Semaltyň hünärmenler topary bilen birleşdirip, üstünlik gazanmagyň göni ýoluny görüp bilersiňiz. Şeýle hem, bu bilim, Semalt tarapyndan berlen artykmaçlygy saklamaga kömek edip biler. Biziň işimiz, saýlaýan açar sözleriňiziň iş ulgamynda netijä gelmegini üpjün etmek üçin gelýär. Elbetde, kampaniýalarymyz teklip edilýän açar sözler bilenem gelýär.

Web sahypaňyzyň ululygyna we býudjetiňize baglylykda birnäçe kampaniýanyň arasynda saýlap bilersiňiz. Islegleriňizi kanagatlandyrýandygymyzy anyklamak üçin AutoSEO we FullSEO jikme-jikliklerini gözden geçiriň. Web sahypaňyzyň göwrümini we statistikasyny göz öňünde tutup, Semaltyň hünärmenler topary size iň gowy maliýe karary bermäge kömek eder.

SEO-ny nädip analiz etmelidigine düşünmek, Google Top-a ýetmäge kömek edip biler

SEO-ny seljermek meselesine berk düşünmek bilen, google-da ýokary derejelere çykmak üçin özüňize el berip bilersiňiz. Elbetde, munuň üçin degişli we okalýan mazmun möhümdir. Degişli açar sözler bilen degişli sözbaşylar diňe bir SEO-a kömek etmän, eýsem okyjynyň yzarlap biljekdigini üpjün edýär.

Şeýle hem, meta beýanynyň ulanylyşyna düşünmek, web sahypaňyz bilen umuman ikirjiňlenip bilýänleri getirmäge kömek eder. Meta beýanynda CTA bermek bilen, makalaňyzdan nämä garaşmalydygyny bilerler. Okyjylar öz sözlerine tebigy ynamy bolanlardan ylham alýarlar.

Açar sözler, SEO barada aýdylanda okalýan ýaly möhümdir. Semaltyň mugt derňew guralyny ulanyp, nireden başlamalydygyňyzy gowy bilip bilersiňiz. SEO kampaniýasyny goşmak üçin muny giňeltmek bilen, bu düşünjäni ölçenip boljak netijelere öwrüp bilersiňiz. Bu gurallar barada has giňişleýin maglumat üçin şu gün hasap dörediň.

mass gmail